راهبند برقی

راهبند برقی ایزان راهبند

راهبند، راهبند پارکینگ، راهبند اتوماتیک، راهبند برقی، راهبند اهرمی

ایزان راهبند حرفه ای ترین مرکز ارائه دهنده راهبند های اتوماتیک:
راهبند برقی ها تجهیزاتی هستند که به منظور کنترل نمودن دسترسی وسایل نقلیه به محوطه داخلی اماکن طراحی و ساخته شده و راهبند برقی در مکان های پرتردد که عمدتا مسیرهای ورودی کارخانجات ،مجتمع های بزرگ ،عوارضی ها و پارکینگ های عمومی است مورد استفاده قرار می گیرند.
راهبند برقی اتوماتیک اهرمی به یک دکل تقربیا یک متری قائم روی زمین نصب می گردد و راهبند برقی اهرمی از آن با اندازه های مختلف از دو تا هشت متر تردد خودرو ها را محدود می نماید.

این راهبند برقی اتوماتیک در دو نوع سیستم محرکه الکترومکانیک برای ترددهای پایین وسیستم الکتروهیدرولیک برای ترددهای بالا میباشد. که الکترومکانیک میزان تردد در ساعت کمتری نسبت به نوع راهبند برقی الکتروهیدرولیک را دارا می باشد.

راهبند تمام برقی

راهبند تمام برقی ایران راهبند

راهبند، راهبند پارکینگ، راهبند اتوماتیک، راهبند برقی، راهبند اهرمی

ایران راهبند حرفه ای ترین مرکز ارائه دهنده راهبند تمام برقی اتوماتیک:
راهبند تمام برقی ها تجهیزاتی هستند که به منظور کنترل نمودن دسترسی وسایل نقلیه به محوطه داخلی اماکن طراحی و ساخته شده و راهبند تمام برقی در مکان های پرتردد که عمدتا مسیرهای ورودی کارخانجات ،مجتمع های بزرگ ،عوارضی ها و پارکینگ های عمومی است مورد استفاده قرار می گیرند.

راهبند تمام برقی اتوماتیک اهرمی به یک دکل تقربیا یک متری قائم روی زمین نصب می گردد و راهبند تمام برقی اهرمی از آن با اندازه های مختلف از دو تا هشت متر تردد خودرو ها را محدود می نماید.

این راهبند تمام برقی اتوماتیک در دو نوع سیستم محرکه الکترومکانیک برای ترددهای پایین وسیستم الکتروهیدرولیک برای ترددهای بالا میباشد. که الکترومکانیک میزان تردد در ساعت کمتری نسبت به نوع راهبند تمام برقی الکتروهیدرولیک را دارا می باشد.